Μισθοδοσία

Μισθοδοσια

Μισθοδοσία

Υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις ή και για οικοδομοτεχνικά έργα.
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Καταγγελίες).
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Συμβάσεις εργασίες
 • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας
 • Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά.
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
 • Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.

Συνδέσεις με ΕΡΓΑΝΗ & ΟΑΕΔ

Εγγραφείτε τώρα