Οργάνωση Λογιστηρίου

organosi logistiriou

Οργάνωση Λογιστηρίου

Στο σημερινό σκληρό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι έγκυρες και αναλυτικές πληροφορίες που παρέχει το λογιστήριο μιας εταιρείας, αποτελούν βασική προυπόθεση για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αρα η σωστή οργάνωση του Λογιστηρίου έχει ιδιαίτερη και καθοριστική σημασία.

Οι υπηρεσίες μας στο τομέα αυτό, αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) και παρέχονται με 3 τρόπους :

α) με τη παροχή μηχανογραφικής υποστήριξης απευθείας απο το γραφείο μας.

β) με την παρουσία στελέχους του γραφείου στο χώρο της επιχείρησης οπου αξιοποιείται ο υφιστάμενος μηχανογραφικός εξοπλισμός

γ) με την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης του ήδη στελεχομένου λογιστηρίου

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται :

  • Μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή νέου Λογιστικού Σχεδίου, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.• Ανάλυση και μελέτη των Λογιστικών Διαδικασιών της εταιρίας για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών και την αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου.
  • Σχεδιασμός και υπόδειξη Εντύπων, όπου απαιτείται.
  • Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος Συστήματος Πληροφορικής ή πρόταση, εάν απαιτείται, νέου Συστήματος.
  • Μελέτη για την Αυτοματοποίηση των εργασιών του Λογιστηρίου.
  • Αξιολόγηση Προσωπικού ή Επιλογή Νέου, εάν απαιτείται, και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.
  • Οργάνωση Συστήματος Ελέγχου των Λογιστικών και Διαχειριστικών Διαδικασιών, καθώς και της Εμπορικής Διαχείρισης.
  • Οργάνωση Υπηρεσιών για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την εξαγωγή Περιοδικών Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Στοιχείων (Reports) και Οικονομικών Δεικτών.
  • Οργάνωση της Οικονομικής Διαχείρισης.
  • Οργάνωση των Υπηρεσιών για τη Σύνταξη, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του Ταμειακού Προγραμματισμού

Εγγραφείτε τώρα